Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

8560 86a1

historicaljewelry:

A Georgia era, early 19th century, ‘Dearest’ ring, the first letter of each stone represents a letter in the word ‘dearest’

Diamond -D
Emerald - E
Amethyst - A
Ruby - R
Emerald - E
Sapphire - S
Topaz - T

Reposted fromkilljill killjill viaKACHA KACHA
3121 0bdb 500

nyctaeus:

Fox caught by security cameras in the National Portrait Gallery, London

Reposted fromborderme borderme viazarazwracam zarazwracam
7355 10b0 500
8520 9b81 500

billmurraysex:

Margot Fonteyn and Rudolf Nureyev in rehearsal for Romeo and Juliet

Reposted fromSuzi Suzi viaiblameyou iblameyou

June 07 2015

June 03 2015

1331 9c07 500
Reposted fromfoods foods

June 02 2015

May 31 2015

May 30 2015

Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
2488 f6db
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
2356 ff3e
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viairmelin irmelin
2470 8193 500
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
3839 00b7
Reposted frommartynkowa martynkowa viaanaeyo anaeyo
4568 025d
8959 16ef
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath

May 28 2015

4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado viaiblameyou iblameyou
7861 4ee4
Reposted fromcolferarchy colferarchy viazarazwracam zarazwracam

May 27 2015

6718 10a7 500

Francoise Hardy in Paris, 1963

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaiblameyou iblameyou

May 26 2015

3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl